PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Thành Viên

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

DCP DCP is offline

Đệ tử 2 túi

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. DCP
  20-11-2010 10:00 PM
  DCP
  sơ đồ em đấu như sau: ra0,ra1,ra2,ra3( đấu vào các chân địa chỉ của 74595)
  rb0=data ;rb1=clock ;rb2=clear ;rb3=latch;
  ct của em dùng để suất dữ liệu ra hai led ma trận 8x8,đấu chung hàng và quét cột.
 2. DCP
  20-11-2010 09:52 PM
  DCP
  chả là em mày mò viết được cái ct nhưng không hiểu sao nó lại không chịu chạy hết mà chỉ chạy đến nửa chừng.
  đây là ct của em:
  ;chuong trinh QUET 2LED 8X8
  ;su dung 74595 de suat du lieu hang
  ;74154 de quet cot
  LIST P=16F84A
  INCLUDE P16F84A.INC
  __CONFIG _HS_OSC &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_CP_OFF
  CBLOCK 0X0C
  SHIFT,COUNTS,CNTTAB,CNTSC1,DELAY_L,DELAY_M
  ROW1,ROW2,ROW3,ROW4,ROW5,ROW6,ROW7,ROW8
  ROW9,ROW10,ROW11,ROW12,ROW13,ROW14,ROW15,ROW16
  ENDC
  #DEFINE DATA PORTB,0
  #DEFINE CLOCK PORTB,1
  #DEFINE CLEAR PORTB,2
  #DEFINE LATCH PORTB,3
  ORG 0X00
  INIT
  BSF STATUS,5
  MOVLW B'10000'
  MOVWF TRISA
  MOVLW B'11110000'
  MOVWF TRISB
  BCF STATUS,5
  RUN1 MOVLW 0XFF
  MOVWF ROW1
  MOVWF ROW2
  MOVWF ROW3
  MOVWF ROW4
  MOVWF ROW5
  MOVWF ROW6
  MOVWF ROW7
  MOVWF ROW8
  MOVWF ROW9
  MOVWF ROW10
  MOVWF ROW11
  MOVWF ROW12
  MOVWF ROW13
  MOVWF ROW14
  MOVWF ROW15
  MOVWF ROW16
  CLRF CNTTAB;CHO BIEN DEM VAO TABLE VE 0
  RUN2
  MOVLW D'100'; SO LAN SCAN
  MOVWF CNTSC1; CHO BIEN DEM VAO SCAN1
  CALL UP; GOI CT UP HANG
  INCF CNTTAB ;TANG BIEN DEM TABLE THEM 1
  MOVF CNTTAB,W
  CALL TABLE
  MOVWF ROW16 ;DUA GIA TRI TABLE VAO ROW8
  XORLW D'20'
  BTFSC STATUS,Z
  GOTO RUN1
  RUN3 DECFSZ CNTSC1
  GOTO RUN4
  GOTO RUN2
  RUN4 CALL QUET_ROW
  GOTO RUN3
  QUET_ROW CALL CLR
  MOVF ROW16,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR16
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW15,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR15
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW14,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR14
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW13,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR13
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW12,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR12
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW11,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR11
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW10,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR10
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW9,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR9
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW8,W
  CALL SHIFTOUT; GOI CT DICH BIT
  CALL CHOT
  CALL SCR8
  CALL T1M ;DELAY 1MS
  CALL CLR
  MOVF ROW7,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR7
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW6,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR6
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW5,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR5
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW4,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR4
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW3,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR3
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW2,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR2
  CALL T1M
  CALL CLR
  MOVF ROW1,W
  CALL SHIFTOUT
  CALL CHOT
  CALL SCR1
  CALL T1M
  RETURN
  UP
  MOVF ROW2,W
  MOVWF ROW1
  MOVF ROW3,W
  MOVWF ROW2
  MOVF ROW4,W
  MOVWF ROW3
  MOVF ROW5,W
  MOVWF ROW4
  MOVF ROW6,W
  MOVWF ROW5
  MOVF ROW7,W
  MOVWF ROW6
  MOVF ROW8,W
  MOVWF ROW7
  MOVF ROW9,W
  MOVWF ROW8
  MOVF ROW10,W
  MOVWF ROW9
  MOVF ROW11,W
  MOVWF ROW10
  MOVF ROW12,W
  MOVWF ROW11
  MOVF ROW13,W
  MOVWF ROW12
  MOVF ROW14,W
  MOVWF ROW13
  MOVF ROW15,W
  MOVWF ROW14
  MOVF ROW16,W
  MOVWF ROW15
  RETURN
  T1M
  CLRF DELAY_L
  MOVLW D'1'
  MOVWF DELAY_M
  LOOP DECFSZ DELAY_L
  GOTO LOOP
  DECFSZ DELAY_M
  GOTO LOOP
  RETURN
  SHIFTOUT
  MOVWF SHIFT
  MOVLW D'8';DEM 8 BIT DU LIEU
  MOVWF COUNTS
  TESTBIT
  BCF DATA
  BTFSC SHIFT,7
  BSF DATA
  BSF CLOCK
  NOP
  BCF CLOCK
  RLF SHIFT,1
  ; MOVWF SHIFT
  DECFSZ COUNTS
  GOTO TESTBIT
  RETURN
  CLR
  BCF CLEAR
  NOP
  BSF CLEAR
  RETURN
  CHOT
  BSF LATCH
  NOP
  BCF LATCH
  RETURN
  SCR1 MOVLW D'1'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR2
  MOVLW D'2'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR3
  MOVLW D'3'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR4
  MOVLW D'4'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR5
  MOVLW D'5'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR6
  MOVLW D'6'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR7
  MOVLW D'7'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR8 MOVLW D'8'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR9 MOVLW D'9'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR10 MOVLW D'10'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR11 MOVLW D'11'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR12 MOVLW D'12'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR13 MOVLW D'13'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR14 MOVLW D'14'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR15 MOVLW D'15'
  MOVWF PORTA
  RETURN
  SCR16 MOVLW D'16'
  MOVWF PORTA
  RETURN

  TABLE ADDWF PCL
  RETLW 0X00
  RETLW B'10000001'
  RETLW B'01111110'
  RETLW B'01111110'
  RETLW B'10111101'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'10000000'
  RETLW B'01111111'
  RETLW B'01111111'
  RETLW B'10000000'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'00000000'
  RETLW B'11111011'
  RETLW B'11101111'
  RETLW B'00000000'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'10000001'
  RETLW B'01111110'
  RETLW B'01101110'
  RETLW B'00001101'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW B'11111111'
  RETLW D'20'
  END
 3. DCP
  20-11-2010 09:48 PM
  DCP
  có bác nào giúp em một chút không?

Statistics

Tổng số bai
Visitor Messages
General Information
 • Lần cuối: 04-07-2014 12:15 PM
 • Tham gia ngày: 02-09-2010
 • Ðã giới thiệu: 0

Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:56 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam